Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Fundacja pod nazwą FUNDACJA ŚWIATŁO DLA ŻYCIA zwana dalej Fundacją ustanowioną przez:
  1) Ewę Galus-Raczyńską
  2) Piotra Raczyńskiego

  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 08 października 2012 roku przez notariusza Dorotę Kossewską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Złotej 11, za Repertorium 4425/2012.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Ławki, gmina Prażmów, województwo mazowieckie.

§ 3

Właściwymi organami sprawującymi nadzór są: Minister Zdrowia i Starosta Powiatu Piaseczyńskiego

§ 4

 • Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dla właściwego realizowania celów społecznych, gospodarczych i statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Misją fundacji jest wspieranie podopiecznych w kształtowaniu poczucia własnej wartości, samoakceptacji, niezależności i przemiany osobistej a także inspirowanie do tworzenia trwałych relacji, przyczyniających się do poprawy jakości życia i budowania osobistego szczęścia.  

Fundacja została powołana w celach:

 • profilaktyki i promocji zdrowia a także niesienia pomocy społecznej osobom cierpiącym z powodu chorób psychicznych, w tym: anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania, otyłości i otyłości olbrzymiej, depresji oraz zaburzeń nerwicowych, do których zaliczane są:
  a) zaburzenia lękowe, w tym w postaci fobii,
  b) zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (dawniej nerwica natręctw),
  c) reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
  d) zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne),
  e) zaburzenia występujące pod postacią somatyczną,
  jak również chorób cywilizacyjnych oraz chorób wewnętrznych będących m. in. następstwem zaburzeń odżywiania.
 • Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz aktywnego, zdrowego trybu i stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu.
 • Propagowania prawidłowych zachowań w sferze odżywiania.
 • Udzielania szeroko rozumianego wsparcia szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom wyższym i innym placówkom oświatowym a także osobom prywatnym w edukowaniu i zwalczaniu chorób związanych z zaburzeniami łaknienia oraz depresją i nerwicami.
 • Prowadzenia działalności dobroczynnej poprzez naukę, edukację, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz ich rodzin.
 • Pomocy ludziom dotkniętym chorobą.
 • Wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Pozafinansowego wspierania osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację ambulatoryjnych i stacjonarnych ośrodków wsparcia i terapii dla osób cierpiących na zaburzenia łaknienia – anoreksję, bulimię, otyłość, depresję oraz zaburzenia nerwicowe.
 • Organizowanie a także świadczenie różnorodnych form pomocy osobom wymienionym w § 6 oraz ich rodzinom.
 • Prowadzenie działań mających na celu edukację i popularyzację problemów osób z zaburzeniami łaknienia, depresją oraz zaburzeniami nerwicowymi.
 • Organizowanie wolontariatu oraz wykładów, kursów i szkoleń związanych z niesieniem pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
 • Edukację w dziedzinie zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Zmianę zachowań dotyczących zdrowego trybu życia i odżywiania.
 • Szeroko rozumianą działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną.
 • Upowszechnianie sportu, turystyki i ekologii, jako wzorca zdrowego stylu życia.

§ 8

 • Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 • Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

 • Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych), wymieniony w Akcie Fundacyjnym przez Fundatorów.
 • Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 PLN (jeden tysiąc złotych).

  

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

 • Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji osób prawnych,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e) dochodów z aukcji, przetargów publicznych,
  f) odsetek bankowych od posiadanego kapitału,
  g) dochodów z loterii, balów dobroczynnych,
  h) z praw majątkowych otrzymanych odpłatnie i nieodpłatnie
  i) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
  j) innych wpłat.

 • Dochody Fundacji mogą być użyte tylko na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności na reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub bieżących kosztów działalności Fundacji.
 • Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi pomiędzy członków organów Fundacji oraz pracowników Fundacji.

§ 12

Jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być spożytkowane na realizację wszystkich celów Fundacji.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 7000 PLN (siedem tysięcy złotych) uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

 

ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji.
 • Rada Fundatorów.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

 • Zarząd Fundacji składa się z jednej lub wielu osób a jego członkowie są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów.
 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku: :
  a) złożenia rezygnacji,
  b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  c) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
 • Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu.
 • Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie oraz szczegółowo określać: osobę Umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.
 • Zarząd Fundacji: :
  a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
  b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  c) zarządza majątkiem Fundacji,
  d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
  e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
  f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
  g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji,
  h) w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego składa Radzie Fundatorów coroczne, pisemne sprawozdanie ze swej działalności.
  i) W przypadku Zarządu wieloosobowego posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  j) Formę zatrudnienia i wynagrodzenie członków Zarządu ustalają uchwałą Fundatorzy.
  k) Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych przez nią utworzonych i jej podległych.
  l) W przypadku zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania Zarządu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

 

RADA FUNDATORÓW

§ 17 

 • Rada Fundatorów składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów, którymi są Ewa Galus-Raczyńska i Piotr Raczyński, którzy zasiadają w niej na czas nieoznaczony.
 • Rada Fundatorów wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego.
 • Każdy członek Rady Fundatorów ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
 • Członkowie Rady, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113,poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). Decyzję w tej sprawie podejmują Fundatorzy lub upoważniona przez nich osoba.
 • Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każda uchwała wymaga zgody Przewodniczącego Rady Fundatorów.
 • Odwołania członków Rady dokonują Fundatorzy.
 • Rada jest organem nadzorującym i kontrolującym Fundację.
 • Zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne, przygotowane przez Zarząd.
 • Powołuje oraz odwołuje Prezesa Zarządu.

 § 18

 • Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu nie rzadziej, niż jeden raz w roku.
 • Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
 • Głosowanie Rady jest jawne.
 • Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 19

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

 • pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),
 • pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z),
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),
 • pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 88.99.Z),
 • działalność paramedyczną (PKD 86.90.D),
 • praktykę lekarską ogólną (PKD 86.21.Z),
 • praktykę lekarską specjalistyczną (PKD 86.22.Z),
 • pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 86.90.E),
 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 • pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 • pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z),
 • reprodukcję zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • działalność z zakresu nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 • pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 96.09.Z),
 • pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
 • działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 • pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
 • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
 • pozostałą sprzedaż detaliczną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD47.99.Z),
 • pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 • działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność szpitali (PKD 86.10.Z).

ZMIANA STATUTU

§ 20

Decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 • Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji.
 • Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 • Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 • Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.

§ 22

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.
 • Decyzję o przeznaczeniu majątku pozostałym po likwidacji Fundacji podejmie na końcowym posiedzeniu Rada Fundatorów.

§ 23

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie z działalności za rok ubiegły w terminie do 31 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

§ 24

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 25

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

O fundacji

Celem Fundacji Światło Dla Życia jest niesienie pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania, depresję, nerwicę, zmagających się z lękiem, objawami psychosomatycznymi, stratą, trudnościami społecznymi oraz w relacjach osobistych.  Zaburzenia psychiczne, kryzysy w związkach i rodzinach stają się coraz powszechniejszym problemem, dotykającym wysoko cywilizowane społeczeństwa, które łączy podobny tryb życia i zbliżone wzorce kulturowe.

Fundacja niesie światło nadziei na lepsze życie każdemu, kto chce podjąć się przejścia przez trudny moment w swoim życiu. Jeśli nie potrafisz sobie z tym poradzić, nie masz odpowiednio dużo siły, jesteś samotny/a - zaufaj nam. Wychodzimy Ci naprzeciw, bo Ty i Twoje życie są dla nas najważniejsze.

Pamiętaj, nie ma sytuacji ostatecznych. Tuż przed wschodem słońca często jest najzimniej i najciemniej. Twoje trudności w życiu mogą być początkiem czegoś zupełnie nowego, a Ty możesz w swoim życiu zobaczyć jeszcze blask wschodzącego słońca. Pomożemy Ci w tym dzięki odpowiednim programom terapeutycznym. Zrobimy to w oparciu o pomoc wysokiej klasy specjalistów, z którymi współpracujemy i którzy będą czuwać nad Twoim powrotem do życia. Dzięki nim, za jakiś czas będziesz mógł/a wyjść z cienia i cieszyć się każdą chwilą.

 WSPARCIE FINANSOWE

Ośrodek leczenia otyłości, leczenie anoreksji Warszawa
Fundacja Światło Dla Życia co roku otrzymuje wiele listów od osób potrzebujących wsparcia finansowego na leczenie, rehabilitację czy zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wyzdrowienia, czy godnego życia.
Wychodząc naprzeciw tym osobom postanowiliśmy uruchomić portal zbiórkowy swiatelkozycia.pl.
Każdy potrzebujący może uruchomić zbiórkę poprzez nasz portal, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie swiatelkozycia.pl w zakładce ZGŁOŚ POTRZEBUJĄCEGO (www.swiatelkozycia.pl/jak-pomagac/)

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek wsparcia, zgłoś się, nie czekaj!
Jeśli chcesz pomóc, nie zwlekaj. Twoja pomoc jest bardzo ważna!

Pamiętaj, nie ma sytuacji ostatecznych. Tuż przed wschodem słońca często jest najzimniej i najciemniej. Twoje trudności w życiu mogą być początkiem czegoś zupełnie nowego, a Ty możesz w swoim życiu zobaczyć jeszcze blask wschodzącego słońca. Pomożemy Ci w tym dzięki odpowiednim programom terapeutycznym. Zrobimy to w oparciu o pomoc wysokiej klasy specjalistów, z którymi współpracujemy i którzy będą czuwać nad Twoim powrotem do życia. Dzięki nim, za jakiś czas będziesz mógł/a wyjść z cienia i cieszyć się każdą chwilą.

 

  

Kim jesteśmy?

Witamy na stronie Fundacji Światło Dla Życia, której celem jest wszechstronna pomoc terapeutyczna dla osób zmagających się z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i odżywiania. Wspieramy również pary i rodziny w rozwiązywaniu problemów, konfliktów i budowaniu bliskości. Organizujemy konferencje, spotkania, szkolenia poświęcone zdrowiu psychicznemu oraz wyzwaniom, jakie niesie dla nas współczesny świat. Tworzymy społeczność psychoterapeutów, lekarzy, filozofów i socjologów. Problemy z jakimi zmagamy się jako ludzie, wymagają uwzględnienia wielu perspektyw oraz dialogu, dlatego staramy się tworzyć całościowy program terapeutyczny, skoncentrowany na głębokim rozumieniu oraz otwartym podejściu do drugiego człowieka.

 

Gdzie działamy ? 

 

Ośrodek leczenia otyłości, bulimia leczenie

 Ośrodek leczenia otyłości, bulimia leczenie

Ośrodek Alira

 

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

ALIRA 

 

Ośrodek Rozwojowo Regeneracyjny

ALIRA 

 

     

 

do góry

Ośrodek leczenia otyłości, anoreksji i bulimii


Ośrodek walki z bulimią i anoreksją, a także otyłość leczenie. Turnusy terapeutyczne z profesjonalną kadrą.


Ośrodek zapobiegania chorobom łaknienia Światło dla Życia, to miejsce którego misją jest leczenie anoreksji Warszawa. Ośrodek walki z bulimią i anoreksją proponuje nie tylko specjalistyczne terapie związane z anoreksja leczenie czy bulimia leczenie, ale także otyłość leczenie, która jest aktualnie poważnym zagrożeniem dla zdrowia i uznawana jest już za chorobę cywilizacyjną. Turnusy terapeutyczne to profesjonalnie prowadzone zajęcia, grupowe i indywidualne, dzięki którym pacjent odzyska zdrowie, siły oraz wiarę w siebie i  innych ludzi. Ośrodek leczenia anoreksji i bulimii cieszy się doskonałą renomą. Ośrodek leczenia otyłości pomaga zweryfikować dotychczasowy sposób odżywiania, zmienić sposób myślenia i zacząć lepiej żyć.

Fundacja Światło Dla Życia © 2023 - All rights reserved  |  Design detalstudio.pl